Про теоретичну модель музичного інструменту

19.11.23

Про теоретичну модель музичного інструменту
Теоретична модель інструменту, яка згадана вище, повинна бути досить абстрактною, щоб органічно впорядкувати на єдиних підставах такі несхожі один на одного за структурою та функціонуванням органологічні групи, як акустичні інструменти та електрофони. Наявність такої моделі створило умови для виконання вимоги авторів КХЗ про знання істотних ознак інструментів. Дослідник Мартін Квантен вказує на «фундаментальну невідповідність між ієрархічною природою таксономічних систем та модульною, часто навіть гібридною конституцією інструментів, яка викликана специфікою електричного виробництва звуку» [16, 215] взагалі. Зокрема, наголошується на труднощі ідентифікації вихідного коливання в електронних пристроях.

При описі теоретичної моделі інструменту ми спираємося на уявлення загальної теорії систем та застосовуємо терміни: середовище, система, елемент, структура, функція. Визначення понять належать автору статті, якщо не зазначено інше.

Система — інтенційно виділяється з середовища людиною-спостерігачем самозмінна безліч об'єктів одного роду (елементів), пов'язаних на підставі тотожності-відмінності їх структур, що доцільно діють у часі та набувають певних функцій щодо один одного і системи в цілому.

Ви можете це згадати, коли будете шукати, де купить права на погрузчик.

Елемент — частина системи, що має суттєвими для спостерігача властивостями, неподільна в його актуальній інтенції, що взаємодіє з подібними частинами та системою загалом і приймає в такій взаємодії певні функції. Інші частини системи - субсистеми (підкреслюється їхня цілісність, ділимість), компоненти (загальний родовий термін).

Функція - залежність поведінки (зміни у часі) одних об'єктів від поведінки інших.

Структура - "сукупність стійких зв'язків об'єкта, що забезпечують його цілісність і тотожність самому собі" [8, 657].

Середовище - пов'язане з системою безліч зовнішніх по відношенню до неї об'єктів, яке змінює систему і саме змінюється в часі.

 Творчі уроки :

У першому попередньому розумінні теоретична модель інструменту - комплексне уявлення про те, як будова інструменту та його функції пов'язані в системі включають даний інструмент різних видів діяльності людини.

Наслідуючи думку Євгена Володимировича Назайкінського12, системою, в якій діють музичні інструменти, ми вважаємо музичну діяльність людини. Система включена в середу – людську культуру загалом. Елементи системи – музичні інструменти. Ці уявлення, і не тільки вони, виражені в наступному визначенні Назайкінського: музичний інструмент — «особлива зброя виробництва, що виникла в музичній діяльності, щось на зразок вирощеного культурою штучного органу фонації, що відокремився від людини-музиканта або, навпаки, прийшов до нього з природи і прирученого їм» [7, 85].

У даному визначенні враховуються функції інструмента. Ми також спробуємо коротко розглянути функції музичного інструменту різних видів діяльності людини. Пропонований опис функцій не вибудувано в строгу систему, а є лише наші попередні гіпотези. Їхнє докладне обґрунтування тут не наводиться, хоча, в принципі, планується.

Акустична функція. Інструмент – джерело звуку; предметна умова перетворення різних форм енергії на такий рід механічної энергии13 коливальних процесів, яка чуттєво сприймається людиною.
Психофізіологічна функція. Інструмент — засіб зміни фізіологічного середовища людського організму за допомогою і чутного звуку, і нечутних інфра- і ультразвуків, що сприймаються людиною.
Педагогічна функція. Інструмент - засіб навчання (у процесі його здійснення та перевірки результатів такого навчання); проекція педагогічної комунікації; виклик тієї частини Сущого, яку людина ще не підкорила собі, але намагається освоїти.
Культуротранслююча функція. Інструмент у його процесуальному (діяльнісному) аспекті – засіб передачі культурного досвіду, у предметному – культурно-історична пам'ятка.
Інформаційно-комунікативна функція. Інструмент — засіб породження, переробки, зберігання та передачі у взаємодії людей як агентів музичної комунікації.

Соціально-ідентифікаційна функція. Інструмент — засіб створення соціомузичних ідентичностей власника та/або виконавця; маніфестація патернів поведінки в соціумі взагалі і більш вузько - у музичному співтоваристві; ще вже — у співтовариствах виконавців, педагогів, студентів, майстрів-виробників, які здійснюють свою діяльність з використанням даного інструменту (класу інструментів).
Психологічна функція. Інструмент - засіб взаємодії індивідуальної психіки одиничного виконавця з природним, індустріальним та соціальним середовищем (у напрямках екстеріоризації та інтеріоризації). Інструмент - фактор формування ідеальних утворень - таких як alter ego виконавця в єдності тіла, душі та Духа - одночасно і проекція "Я", і значущий Інший. Інструмент - втілення архетипів колективного несвідомого в юнгіанському розумінні; втілений в образ-персоні психотип (інструмента14, не виконавця!). Зрештою, інструмент – засіб музичної психотерапії.
Реміснича функція. Інструмент - результат професійної самореалізації майстрів, які його виготовили; факт-предмет у процесі історичного розвитку ремесла у суспільстві.
Продуктивна функція. Інструмент - персональний засіб виробництва музиканта, елемент зовнішнього виробничого середовища.
Естетична функція
10.1. Предметно-естетична функція. Інструмент - самодостатній естетичний предмет, що маніфестує уявлення людини про Прекрасне.
10.2. Діяльнісно-естетична функція. Інструмент - засіб породження прекрасних об'єктів, насамперед музичних творів, що проектують загальне розуміння Прекрасного людиною.
Світоглядна функція. Інструмент — предметне втілення та спосіб здійснення діяльності людини його системного ставлення до світобудови, людського суспільства, себе. Зокрема, в рамках дії світоглядної функції інструмент, що звучить, проектує трансцендентально-трансцендентні відносини людини до світу. В рамках таких відносин музичний інструмент у дії виявляє як об'єктивно існуючі, що передують досвіду, але «апріорні форми чуттєвості», що виявляються в ньому15 — час і простір, — так і передбачувані сутності, досвідчено непізнавані, але частково проникні чистою інтуїцією людини (Бог, Світовий Розум та подібні).
Середоутворююча функція. Інструмент — опосередкований людською діяльністю голос Всесвіту загалом і голос «духу місця» зокрема; візуальний та аудіальний елемент індустріального дизайну та дизайну інтер'єру; засіб створення віртуальних людських образів дійсності, що ведуть із природи в культуру, з поверхневої предметності - у глибину психічного.
Когнітивно-викликаюча функція. Інструмент - важливий об'єкт у діяльності людини, своєю значущістю як би "кликає" до людини з імперативом пізнання цього об'єкта.
Спробуємо дати таке визначення музичного інструменту, яке відносно коротко фіксувало зазначені функції.

Музичний інструмент — засіб виробництва, що діє в комплексній музичній діяльності людей, реальний та/або віртуальний предмет (сукупність предметів), за допомогою якого Людина Інтонує16 у процесах породження, перетворення, поширення, сприйняття та присвоєння звукових явищ-об'єктів висловлює, пізнає та перетворює і самого себе, і свої відносини з середовищем (трансцендентним, природним, соціальним, індустріальним), що включають його, обмінюється інформацією в комунікації з іншими живими істотами, предметами і Космосом, в цілому формуючи в деяких аспектах історію людської культури як частину історії Всесвіту.

Ми вважаємо, що з побудові певної гаданої комплексної класифікації музичних інструментів (можливо — системи класифікацій) має сенс виходити з різних функцій. Існуюча система — КХЗ — ґрунтується на інтерпретаціях переважно акустичної функції, або, за висловом авторів класифікації, «виходячи з фізичного процесу звукоутворення» [9, 233]. У цій статті ми також даємо модель інструменту переважно у зв'язку з цією функцією (акустичною), усвідомлюючи водночас необхідність комплексного підходу з урахуванням та інших функцій. У рамках такого підходу було б не тільки проведено класифікацію музичних інструментів у зв'язку з кожною зі згаданих функцій, а й враховано процеси взаємодій таких функцій у інструментах, що діють. Таке масштабне завдання ще чекає на своїх дослідників.

 
 

 

При використовуванні інформації ссилка на сайт обов'язкова
www.zaspivaj.com

Яндекс.Метрика